Často kladené dotazy

Zde najdete odpovědi na vaše otázky…
A pokud ne, tak nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@pramenluhacovice.cz
nebo telefonicky na +420 776 808 090 nebo +420 728 967 220.
Děkujeme za váš zájem!

Proč název Pramen Luhačovice?

Názvem se hlásíme k Luhačovicím jako místu, kde pramení léčivé minerální vody. Pramen jako zdroj inspirace, poznání, pramen hledání společných cest, pramen nových nápadů, pramen porozumění. Pramen, který osvěžuje a uzdravuje rozdělenou společnost.

Od koho pochází prostředky, se kterými Nadační fond Pramen Luhačovice pracuje?

Jedině ze soukromých zdrojů. Aktuální dárce a Jak darovat najdete na podstránce pro dárce.

Proč je období realizace ohraničeno 1. l - 31. prosince 2021?

Správní rada NFPL se rozhodla, že v roce 2021 nebude podporovat aktivity ex-post, ani víceleté projekty. V možnostech NFPL není zajistit udržitelnost existujících aktivit. Praktická poznámka: Náklady vzniklé před či po datu realizace neuznáváme (musíte zaplatit z jiných zdrojů než z grantu).

Proč musím vyplňovat formulář žádosti?

Správní rada NFPL se zodpovídá svým dárcům a tak potřebuje záruku, že příjemci příspěvku nakládají s příspěvkem kompetentně, strategicky, v souladu se stanoveným účelem a dokáží s ním efektivně hospodařit.

O kolik mohu žádat?

  1. Zvažte, kolik reálně potřebujete, abyste byli schopni aktivitu realizovat.
  2. Vemte v potaz možnosti Nadačního fondu: v tomto roce Nadační fond Pramen Luhačovice uděluje finanční podporu ve výši až 5-50 000 Kč a celková předpokládaná částka k rozdělení činí 180 000 Kč.
    Potřebujeme od Vás finanční rozvahu, Vaši představu o tom, jaké náklady budou s Vaší aktivitou spojeny. Uvažujte o rozpočtu optimisticko-realisticky. V rámci závěrečného vyúčtování grantu po Vás budeme chtít prokázat, že jste s podporou naložili efektivně, hospodárně a v souladu se stanoveným účelem.

Jakou má Nadační fond Pramen Luhačovice souvislost s existujícími aktivitami jako je Okrašlovací spolek Calma nebo Luhovaný Vincent?

Žádné. Jedná se o subjekt 100% nezávislý na zmíněných projektech. Co aktivity spojuje, je částečný personální průnik. Cílem NFPL je podporovat vznik nových aktitiv a rozšířit spektrum nabízených aktivit města.

Kdy mi přijdou peníze na účet?

Nejpozději do 15 dní od podepsání smlouvy zašleme příspěvek na váš účet. Smlouvu k podepsání úspěšných žadatelům zašleme bezprostředně od vyhlášení výsledků.

Co je to vyúčtování a k čemu slouží?

Shrnutí průběhu a výsledku Vašeho projektu, které nám napoví, jak se Vám dařilo a nakolik jste se odchýlili od svých původních plánů popsaných v žádosti. Skrze finanční vyúčtování grantu nám prokážete, že jste s podporou naložili efektivně, hospodárně a v souladu se stanoveným účelem.
Ve formuláři vyúčtování se ptáme pouze na věci, které nás opravdu zajímají a které následně využijeme. Zpětná vazba od příjemců podpory je pro nás klíčová. Jedině díky ní budeme moci plánovat budoucnost, poučit se z vlastních chyb, zaměřit se na konkrétní témata nebo zájmové oblasti atd.

Jaké účtenky Nadační fond uznává?

Administrativu spojenou s přijetím podpory od NFPL, zejména závěrečné vyúčtování, jsme maximálně zjednodušili a tak v rámci vyúčtování není vyžadováno dokládat účetní doklady. Originály účetních dokladů ale musí být na vyžádání NFPL k dispozici pro případnou kontrolu po dobu minimálně 5 let. Více se dozvíte v Pravidlech vyúčtování.

Co to znamená finanční spoluúčast?

Finanční spoluúčast nebo-li spolufinancování znamená veškeré finance mimo grant Nadačního fondu Pramen Luhačovice (tedy například vlastní peníze spolku, peníze získané na benefiční akci, grant od jiné nadace, dotace z města, kraje, ministerstva, vlastní zdroje, sponzorské dary atd.). Více se dozvíte v Pravidlech vyúčtování.

Jak by se mohlo stát, že budu muset peníze vracet?

Rozhodující je, zda příjemce grantu po skončení projektu prokáže, že prostředky využil v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. To znamená například: pokud dostanete grant na organizaci kulturní akce, na konci prokážete, že se akce uskutečnila. Nebo získáte grant na tisk brožury a jednu kopii ve finále předložíte apod. Ve smlouvě s příjemcem podpory zároveň stojí: “Fond je oprávněn požadovat, aby mu byly navráceny veškeré dosud nevyúčtované finanční prostředky, které byly příjemci poskytnuty, pokud příjemce nedodrží pravidla a předpisy pro účtování nebo termín pro předložení závěrečné zprávy uvedené ve Smlouvě o poskytnutí příspěvku.” V případě jakýchkoli dotazů Vám budeme k dispozici.

Mohu s někým zkonzultovat žádost nebo svůj záměr?

Ano, kontaktní osobou pro žadatele o příspěvek je Jitka Skovajsová, se kterou se spojíte přes info@pramenluhacovice.cz nebo tel. +420 776 808 090.