Máte dobrý nápad? Plán? Nebo rozjetý projekt?

Nebo víte o inspirativní činnosti jiných, která by mohla být vhodná k podpoře?

 

Právě pro vás je tady:

 

Otevřená výzva: Literární pobyty v Luhačovicích 2023

 

 

>>> ZDE Pravidla programu a podmínky účasti ZDE <<<

 

Vyhlášení výzvy: 6. února 2023
Termín pro zaslání přihlášky: 30. dubna 2023
Oznámení výsledků: nejpozději 31. května 2023

Grantový a stipendijní program 2023

na podporu:

A)

rozvoje individuálních talentů a profesionálů

B)

realizace kulturních, komunitních

a občanských aktivit v roce 2023.

Podrobné informace k podmínkám účasti v programu viz níže:

Podporované aktivity:

 • vytváření příležitostí a míst k setkávání, oživování tradic (např. pouliční slavnosti, komentované procházky, oživení ulic a náměstí, pikniky),
 • stipendia pro jednotlivce (např. stáže, studijní cesty, reprezentace v zahraničí),
 • rezidenční pobyty v Luhačovicích pro umělce z oblasti literatury, výtvarného umění, divadla i tance,
 • tvorba sbírky grafiky, kreseb a uměleckých děl se vztahem k Luhačovicím,
 • publikační činnost na kulturně-historická témata s vazbou na město Luhačovice,
 • tématické panelové výstavy ve veřejném prostoru, které upoutají, zabaví a informují návštěvníky,
 • akce reflektující významná výročí osobností a událostí z historie města,
 • projekty zvyšující kvalitu veřejného prostoru ve vazbě na kulturní dědictví (např. obnova drobných památek, mapování místní historie),
 • benefiční koncerty, plesy a další kulturní akce,
 • obnova neformálních i oficiálních česko-slovenských setkávání a vztahů, které mají v Luhačovicích stoletou tradici.

Kritéria hodnocení:

rozvoj individuálních talentů a profesionálů

 • význam akce, které se jedinec aktivně účastní a její přínos pro jeho/její rozvoj;
 • dosavadní výsledky činnosti žadatele a jeho schopnost předat poznatky dál (praktické uplatnění získaných zkušeností apod.);
 • přiměřenost nákladů a přiměřená délka pobytu pro naplnění cílů cesty;
 • finanční možnosti žadatele
 • vazba žadatele na Luhačovice a okolí

realizace kulturních, komunitních a občanských aktivit v roce 2023

 • posiluje občanskou společnost a komunitního ducha zapojením místní komunity
 • doplňuje rozmanitost kulturní a společenské nabídky města se zacílením na konkrétní cílovou skupinu
 • projekt realizují lidé s vazbou na Luhačovice a okolí
 • napomáhá aktérům etablovat se a získávat nové zkušenosti a dovednosti prostřednictvím praxe
 • přispívá ke kultivaci veřejného prostoru
 • reflektuje aktuální potřeby občanů města
 • má osvětový a/nebo vzdělávací charakter
 • podporuje diskuzi a dialog

Jak postupovat? Krok za krokem…

 1. zašlete nominaci na e-mail info@pramenluhacovice
 2. potvrdíme Vám příjetí nominace a budeme Vás informovat o dalším postupu
 3. posoudíme, zda jsme se z nominace dozvěděli vše, co potřebujeme
 4. oslovíme nominovaného/nominovanou a vyzveme ho/ji k vyplnění formuláře žádosti nebo k doplnění konkrétních dílčích informací či dokumentů, např. podrobný popis projektu, životopis, doporučení, motivační dopis apod.
 5. získané podklady předložíme komisi, ve které zasednou členové správní rady i nezávislí odborníci, kteří rozhodnou o (ne)přidělení podpory
 6. oznámíme výsledky (duben + červen + září + listopad 2022) na těchto webových stránkách

Harmonogram výzvy:

grantové řízení 2023: průběžně po celý rok
příjem žádostí: průběžný
zasedání komise/vydání rozhodnutí o podpoře:  duben + červen + září + listopad 2023

Co nabízíme?

finanční podporu až 1-50 000 Kč na vaše aktivity, celková předpokládaná částka k rozdělení činí 180 000 Kč

Podmínky

 

 • 10% Finanční spoluúčast: příjemce grantu se na celkových nákladech projektu musí podílet minimálně z 10%. To znamená, že grant lze použít na pokrytí max. 90 % celkových nákladů projektu.
  Správní rada může udělit výjimku a povinnou výši finanční spoluúčasti vybranému projektu snížit nebo zrušit.Příklad 1: Při získání grantu ve výši 20 000 Kč očekáváme, že příjemce grantu do projektu vloží další minimálně 2 222 Kč.
  Příklad 2: Při celkových nákladech projektu 50 000 Kč, může být pokryto z grantu pouze 45 000 Kč.

   

  Pozn.: finanční spoluúčast může tvořit např. dotace z města, kraje, ministerstva, vlastní zdroje, sponzorské dary aj.

Kdo se může o podporu ucházet?

 

 • Kdokoli. Oprávněnými žadateli o podporu jsou jakékoli právnické i fyzické osoby nebo i neformální skupiny osob.
 • Jeden žadatel může o podporu z Nadačního fondu Pramen Luhačovice žádat opakovaně, i v dalších programech, které fond vyhlásí.

Co vás čeká v případě získání podpory?

 

 • podepíšeme s vámi grantovou smlouvu a zašleme grant na Váš účet
 • pozveme Vás na akce pořádané Nadačním fondem Pramen Luhačovice, kde se budete moci potkat s námi, dalšími podpořenými i donory Nadačního fondu.
 • přijdeme Vás navštívit a koukneme se na průběh a výsledky vaší práce
 • na konci odevzdáte stručné shrnutí průběhu a výsledku Vašeho projektu včetně vyúčtování grantu, abyste prokázali, zda jste s podporou naložili efektivně, hospodárně a v souladu se stanoveným účelem.

Co od vás budeme chtít?

 • prezentovat, že projekt byl podpořen ze zdrojů Nadačního fondu Pramen Luhačovice.

Kdo projekty hodnotí?

 • členové správní rady Nadačního fondu Pramen Luhačovice společně s přizvanými nezávislými odborníky.

Kontaktní osoba:

Jitka Skovajsová, info@pramenluhacovice.cz, +420 776 808 090